OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

ODLUKA o privremenoj obustavi održavanja redovitih programa odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću “Maruškica” u Škabrnji

Stožer civilne zaštite Zadarske županije – ODLUKA o potrebi ograničavanju rada i mjerama ponašanja na području Zadarske županije od 17. ožujka 2020. godine

ODLUKA o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Škabrnja

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč.tekst, 137/15 – ispr., 123/17 i 98/19), čl. 4. st.1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09, i 130/17) i čl. 46. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja  br.  02/13 , 01/18 i 03/20), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Stožera civilne zaštite Zadarske županije, te preporukama Stožera civilne zaštite Općine Škabrnja, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Škabrnja

Članak 1.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Škabrnja, te podizanje spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Škabrnja nalažem:

  • Na području Općine Škabrnja počevši od 16. ožujka 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe i predstave i ostali javni skupovi;
  • Nadležne službe Općine Škabrnja počevši od 16. ožujka 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine, neće izdavati nikakva rješenja ili odobrenja o korištenju javnih površina i prostora za održavanja bilo kakvih događaja ili manifestacija, a sva eventualno prethodna već izdana rješenja ili odobrenja se ovim putem stavljaju izvan snage;
  • Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja do daljnjega će ograničiti izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila;
  • Preventivno se za korištenje zatvaraju svi zatvoreni i otvoreni sportski objekti, sportski tereni i igrališta koja su u vlasništvu Općine Škabrnja ili u privatnom vlasništvu;
  • Izdaje se preporuka građanima o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji, a građane se moli da uvaže tu preporuku;
  • Službenici općinske uprave Općine Škabrnja dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati mještanima odnosno strankama sa kojima su u komunikaciji.

Članak 2.

Preporučuje se mještanima Općine Škabrnja da što manje koriste usluge Doma zdravlja Zadarske županije radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze, a svoje liječnike mogu kontaktirati putem telefona, elektroničke pošte ili interneta.
Mole se svi mještani Općine Škabrnja  da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i općinskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, kao i da se pridržavaju uputa i preporuka koji se izdaju. Također se mole mještani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje i da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Općine Škabrnja  i Zadarske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.
Pozivaju se mještani Općine Škabrnja, koji su u proteklih 14 dana boravili u inozemstvu iz poslovnih ili privatnih razloga ili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu sa preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije na telefon 098/332-765 ili na službu 112.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Škabrnja  i na oglasnoj ploči općine.

KLASA: 501-05/20-01/01
URBROJ: 2198/05-02 – 20-4
Škabrnja 16. ožujka 2020. godine

Općinski načelnik
Nediljko Bubnjar

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXII – broj 3

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXII – broj 2

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXII – broj 1

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXI – broj 6

Obrazac namjere prijave za financiranje iz sredstava proračuna Općine Škabrnja u 2020. godini

Poziv na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2020. godinu

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2020. godinu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2019.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 28. OBLJETNICE STRADANJA ŠKABRNJE